Επιλογή Σελίδας

 

Μέθοδοι Λίπανσης

 

Οι μέθοδοι εφαρμογής ενός λιπάσματος χωρίζονται ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής και τον τρόπο εφαρμογής στις κάτωθι κατηγορίες: Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής σε: Βασική λίπανση και Επιφανειακή λίπανση Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής: Σε σπαρτή εφαρμογή, Υδρολίπανση και Διαφυλλική εφαρμογή.