Επιλογή Σελίδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Ο χαλκός εντοπίζεται κυρίως στους χλωροπλάστες.

  • Επηρεάζει την λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Ο χαλκός στο έδαφος βρίσκεται με τη μορφή του δισθενούς χαλκού (Cu++) που είναι και η αφομοιώσιμη μορφή του αλλά και πάλι το φυτό προσλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 1%.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Δυσκίνητο στοιχείο με συμπτώματα κυρίως στα νεαρά φυτά τα οποία παραμένουν μονίμως μαραμένα.

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ

Η τροφοπενία χαλκού μπορεί να εμφανιστεί σε:
– Υψηλό pH.
– Αυξημένη υγρασία υποστρώματος.
– Υψηλά επίπεδα Ψευδαργύρου, Αζώτου και Φωσφόρου.
– Κακή ανάπτυξη του φυτού, και ειδικά του ριζικού του συστήματος.

Συμπτώματα:
– Δυσμορφία ή μαρασμός της νεαρής βλάστησης.
– Κιτρίνισμα των νεότερων φύλλων, αρχικά ενδιάμεσα των νευρώσεων και στη συνέχεια και των νευρώσεων, με επακόλουθη εκτεταμένη νέκρωση του φύλλου.
– Απουσία ανθοφορίας.
– Διαταραχές καρποφορίας και σχηματισμού σπόρων.
– Μικρή ανάπτυξη των φυτών.

-Τα φυτά έχουν μειωμένη άμυνα σε ασθένειες.
Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

27168768797979104 487536465878135

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ

Περίσσεια χαλκού μπορεί να συμβεί σε συνθήκες:
– Χαμηλό pH.
– Υπερβολικής προσθήκης χαλκού.
Η περίσσεια χαλκού επηρεάζει αρνητικά την πρόσληψη σιδήρου καθώς και του μαγγανίου.