Επιλογή Σελίδας

IDEALFER compound granular fertilizers

Complete range of fertilizers, of simple and complex types, with guaranteed composition per grain.

  • Top-quality fertilizers with excellent granulation.
  • Each grain of fertilizer has the same composition of nutritional elements.
  • Choice among a complete range of fertilizers in order to get the most appropriate one for the type and stage of cultivation.
  • Option for targeted nutrition through a fertilizer application that includes all necessary nutritional elements for the cultivation.

IDEALFER-NP

Λιπάσματα αζώτου-φωσφόρου

IDEALFER-ΝPK

Λιπάσματα αζώτου-φωσφόρου-καλίου